Privacyverklaring (EU)

Onze privacyverklaring

DEFINITIE: Deze privacyverklaring maakt deel uit van onze privacyinstrumenten en in het bijzonder van de toepassing van de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming, GDPR). De bescherming van persoonsgegevens maakt integraal deel uit van onze waarden, ethiek en ingesteldheid. Wij zetten ons in om het beste niveau van bescherming van uw persoonsgegevens te garanderen in overeenstemming met de Europese en Nedrlandse regelgeving die op dit gebied van toepassing is.

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 17/12/2022 en is van toepassing op burgers en wettelijk permanente inwoners van de Europese Economische Ruimte en Zwitserland

In deze privacyverklaring leggen we uit wat we doen met de gegevens die we via https://image2day.nl over u verkrijgen. We raden u aan deze verklaring aandachtig te lezen. Bij onze verwerking voldoen we aan de vereisten van privacywetgeving. Dat betekent onder andere dat:

 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • wij streven ernaar onze verzameling van persoonsgegevens te beperken tot enkel de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor legitieme doeleinden;
 • wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Als u vragen heeft of precies wilt weten welke gegevens wij van u bewaren, neem dan contact met ons op.

1. Doel, gegevens en bewaartermijn

Wij ontvangen of verzamelen mogelijk persoonsgegevens voor een aantal doeleinden die verband houden met onze bedrijfsvoering, waaronder de volgende: (klik om uit te breiden)

2. Cookies

Onze site maakt gebruik van cookies. Voor meer informatie over cookies verwijzen wij u naar ons Cookiebeleid

3. Delen met andere partijen

Wij delen persoonsgegevens indien wij bij wet of door een gerechtelijk bevel, in antwoord op een wetshandhavingsinstantie, voor zover toegestaan onder andere wettelijke bepalingen, verplicht zijn om informatie te verstrekken, of voor een onderzoek naar een kwestie in verband met de openbare veiligheid.

Als onze site of organisatie wordt overgenomen, verkocht, of betrokken is bij een fusie of overname, kunnen uw gegevens worden doorgegeven aan onze adviseurs en mogelijke kopers en worden doorgegeven aan de nieuwe eigenaren.

4. Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

De beveiligingsmaatregelen die we gebruiken bestaan uit:

 • Login Security
 • DKIM, SPF, DMARC and other specific DNS settings

5. Websites van derden

Deze Privacyverklaring heeft geen betrekking op sites van derden waar naar wordt verwezen via links op deze sites. We garanderen niet dat deze sites uw persoonsgegevens op een betrouwbare en veilige manier behandelen. We raden u aan om de privacyverklaringen van deze sites te lezen voor u gebruik maakt van deze sites.

6. Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Bovendien zullen wij u waar mogelijk ook actief op de hoogte brengen.

7. Inzage en wijzigen van uw gegevens

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonlijke gegevens we over u hebben, neem dan contact met ons op. U kunt contact met ons opnemen via de onderstaande gegevens. U heeft de volgende rechten:

 • U heeft het recht om te weten waarom uw persoonsgegevens nodig zijn, wat ermee gebeurt en hoe lang deze worden bewaard.
 • Recht op inzage: u kunt een verzoek indienen om inzage in de gegevens die we van u verwerken.
 • Recht op rectificatie en aanvulling: u hebt het recht om uw persoonlijke gegevens aan te vullen, te corrigeren, te verwijderen of te blokkeren wanneer u maar wilt.
 • Als u ons toestemming geeft om uw gegevens te verwerken, heeft u het recht om die toestemming in te trekken en uw persoonlijke gegevens te laten verwijderen.
 • Recht op dataportabiliteit: u hebt het recht om al uw persoonlijke gegevens op te vragen bij de Verwerkingsverantwoordelijke en deze in zijn geheel over te dragen aan een andere Verwerkingsverantwoordelijke.
 • Recht op bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens. Wij komen hieraan tegemoet, tenzij er gegronde redenen voor verwerking zijn.

Zorg ervoor dat u altijd duidelijk vermeldt wie u bent, zodat we er zeker van kunnen zijn dat we geen gegevens van de verkeerde persoon wijzigen of verwijderen.

8. Een klacht indienen

Indien u niet tevreden bent met de manier waarop wij omgaan met (een klacht over) de verwerking van uw persoonsgegevens, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

9. Contactinformatie

Image2day
De Vlei 42, 1852 KE Heiloo
Nederland
Website: https://image2day.nl
E-mail: info@image2day.nl
Telefoonnummer: 06-52308740

Bijlage

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen

Cookies

Bij het bezoeken van de inlogpagina wordt een tijdelijke cookie geplaatst die compatibel is met sommige alternatieve inlogmethodes. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en vervalt na 1 uur.

Security Logs

Het IP-adres van bezoekers, de gebruikers-ID van ingelogde gebruikers en de gebruikersnaam van inlogpogingen worden conditioneel gelogd om te controleren op kwaadaardige activiteiten en om de site te beschermen tegen specifieke soorten aanvallen. Voorbeelden van omstandigheden waarin logging plaatsvindt zijn inlogpogingen, uitlogverzoeken, verzoeken om verdachte URL’s, wijzigingen in de inhoud van de site, en wachtwoordupdates. Deze informatie wordt 60 dagen bewaard.

Met wie we jouw gegevens delen

Een QR code afbeelding wordt gegenereerd voor gebruikers die twee-factor authenticatie hebben ingesteld voor deze site. Deze afbeelding wordt gegenereerd met behulp van een iThemes gehoste API. Als onderdeel van het genereren van deze afbeelding, wordt uw gebruikersnaam naar de API gestuurd. Deze gegevens worden niet opgeslagen. Voor details over het privacybeleid, zie de iThemes Privacy Policy.

Bij het uitvoeren van de Veiligheidscontrole zal ithemes.com worden gecontacteerd als onderdeel van een proces om te bepalen of de site TLS/SSL-verzoeken ondersteunt. Er worden geen persoonlijke gegevens naar ithemes.com verzonden als onderdeel van dit proces. Verzoeken aan ithemes.com bevatten de URL van de site. Voor details over het privacybeleid van ithemes.com, zie de iThemes Privacy Policy.

Deze site wordt gescand op mogelijke malware en kwetsbaarheden door de iThemes Site Scanner. We sturen geen persoonlijke informatie naar de scanner; de scanner zou echter wel persoonlijke informatie kunnen vinden die publiekelijk is gepost (zoals in commentaren) tijdens de scan. Om de integriteit van bestanden te verzekeren, haalt iThemes Security gegevens op van wordpress.org, ithemes.com, en amazonaws.com. Er worden geen persoonlijke gegevens naar deze sites gestuurd. Verzoeken naar wordpress.org bevatten de WordPress versie, de locale van de site, een lijst van geïnstalleerde plugins, en een lijst van de versie van elke plugin. Verzoeken naar ithemes.com en amazonaws.com bevatten de geïnstalleerde iThemes producten en hun versies. Voor details over het privacybeleid van wordpress.org, zie de WordPress Privacy Policy. Voor details over het ithemes.com privacybeleid, zie de iThemes Privacy Policy. Verzoeken naar amazonaws.com zijn naar inhoud toegevoegd en beheerd door iThemes die valt onder de Amazon Web Services Data Privacy policy.

Hoe lang we jouw gegevens bewaren

Beveiligingslogboeken worden 60 dagen bewaard.

Waar we jouw gegevens naartoe sturen

Deze site maakt deel uit van een netwerk van sites die bescherming bieden tegen gedistribueerde brute kracht aanvallen. Om deze bescherming mogelijk te maken, wordt het IP-adres van bezoekers die proberen in te loggen op de site gedeeld met een service die wordt geleverd door ithemes.com. Voor details over het privacybeleid, zie de iThemes Privacy Policy.